Astro Winner

24u/24 Astrolijn
Belgie
0904 88 6 88
Vast tarief 2€ per min.
Nederland
+3290488688
Vast tarief 2€ per min.

Bel Goedkoper

met Belcredits
Belgie
03 500 46 46
B E L C R E D I T N U M M E R
Nederland
+3290488688
Vast tarief 2€ per min.

Bescherming van de persoonsgegevens

Astrowinner hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar website. Alhoewel de meeste informatie op of via de site beschikbaar is, zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het vooralsnog mogelijk dat er bijkomende persoonlijke gegevens worden gevraagd teneinde u specifieke informatie te kunnen bezorgen. In voorkomend geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 aangaande de “bescherming van de persoonlijke levenssfeer”. Dit houdt ondermeer in dat …

 

——————————-

ALGEMENE VOORWAARDEN EQQI PROJECTS (ICT)

  1. TOEPASSING

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten aangeboden op deze website door EQQI PROJECTS BV (hierna genoemd “EQQI”), met maatschappelijke zetel te 2180 Antwerpen, Pierre van Gehuchtenstraat 17 en ondernemingsnummer 0847.410.410. Het gebruik van deze diensten impliceert de volledige aanvaarding van de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden prevaleren boven alle andere bepalingen of voorwaarden.

1.2 De gebruiker van de diensten (hierna genoemd “Gebruiker”) verklaart bevoegd te zijn gebruik te maken van deze diensten en de daarbij horende verbintenissen aan te gaan.

1.3 Indien om het even welke bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zou zijn, zal de geldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aangetast worden. In dat geval zal de nietige of ongeldige bepaling worden vervangen door een bepaling met dezelfde draagwijdte of een draagwijdte die er zo nauw mogelijk bij aanleunt.

 

  1. DIENSTVERLENING

2.1 De aangeboden diensten bestaan uit het verlenen van telefonische paranormale bijstand. Dit houdt onder andere, doch niet limitatief, de volgende zaken in: kaartleggen, pendelen of bijstand door een helderziende, helderhorende, paragnost, medium,… Deze diensten worden verleend door de consultants, zoals geadverteerd op deze website.

2.2 Het verlenen van de diensten houdt in ieder geval slechts een middelenverbintenis in. EQQI en de consultant kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het niet bereiken van het door Gebruiker gewenste resultaat.

2.3 EQQI en de consultant kunnen op geen enkele wijze aangesproken worden voor schade geleden door de Gebruiker of derden die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met de aangeboden diensten.

2.4 De dienstverlening door EQQI is beperkt tot het verlenen van telefonische bijstand. Op geen enkele wijze is het toegestaan aan Gebruikers en consultants om privé- of thuisconsults te houden.

2.5 Het is verboden voor consultants om enige dienst te verlenen, en voor Gebruikers om diensten te vragen, die betrekking heeft op volgende zaken:

  • Ziektes of medische kwesties waarmee de Gebruiker of een derde kampt;
  • Zelfdoding (Gebruikers zullen in voorkomend geval worden doorverwezen naar de zelfmoordlijn);
  • Het berokkenen van schade of nadeel aan derden door middel van o.a., doch niet limitatief, het uitspreken van een vloek over derden, het gebruik van zwarte magie of negatieve spiritualiteit .

 

  1. PRIJZEN EN BETALING

3.1 De door EQQI gehanteerde prijzen zijn deze zoals geadverteerd op de website. De geadverteerde prijs is de prijs per gestarte minuut.

3.2 Naast de prijs per minuut is het voor de Gebruiker mogelijk credits aan te kopen. In voorkomend geval ontvangt de Gebruiker voor het betalen van de vastgestelde prijs een geadverteerd aantal credits. Iedere credit komt overeen met een gestarte belminuut.

3.3 Betaling van het gebruik van de diensten zonder credits geschiedt via de telefonieprovider van de Gebruiker. Ten gevolge hiervan kan EQQI niet aangesproken worden voor het gefactureerde bedrag.

3.4 Voor het gebruik van de diensten doormiddel van credits dient de Gebruiker deze credits op voorhand te betalen via  één van de daartoe aangeboden betalingsdiensten.

 

  1. VERWERKING GEGEVENS

4.1 EQQI neemt de nodige maatregelen om de gegevens die zij van de Gebruiker verkrijgt in het kader van haar opdracht, op een veilige en verantwoorde wijze te gebruiken. EQQI zal deze gegevens niet kenbaar maken aan derden, behoudens schriftelijke toestemming van de Gebruiker.

4.2 Indien EQQI persoonsgegevens van de Opdrachtgever of van de medewerkers en klanten van de Opdrachtgever verwerkt, worden deze in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 dd. 27 april 2016 verwerkt. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy die u kan terugvinden op de website.

 

  1. RECHT EN RECHTBANK

Het Belgisch recht is van toepassing en de rechtbanken van arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn bevoegd.